Ładowanie…

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

Firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Sprawdź ofertę

Oferta

Oferta


Spółka Locator Sp. z o.o. od 2003 roku  specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Wrocławia i gmin ościennych.

Duże doświadczenie, profesjonalizm, kwalifikacje zespołu, stosowanie wysokich standardów pracy i skuteczność w działaniu sprawiają, że firma „LOCATOR” Sp. z o. o. jest odpowiednim i odpowiedzialnym partnerem dla Wspólnot Mieszkaniowych.

Fundamentalnym celem firmy jest zadowolenie mieszkańców.

Zgodnie z wymogami prawa firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres oferowanych usług dostosowany jest do rosnących wymagań współczesnego rynku nieruchomości. Współpracujemy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się utrzymaniem czystości, konserwacją instalacji elektrycznej, wod-kan, monitoringu, CO, dźwigów. domofonów itp. Gwarantujemy utrzymanie czystości i terenów zielonych na wysokim poziomie oraz usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie. Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie jest w każdym przypadku negocjowana indywidualnie.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy w pełni KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ NIERUCHOMOŚCI:

  • Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi
  • Zarządzanie i administrację Wspólnotami Mieszkaniowymi
  • Organizowanie lub pomoc w organizowaniu wspólnot mieszkaniowych, poprzez wykonanie niezbędnych czynności zmierzających do zarejestrowanie Wspólnoty Mieszkaniowej (NIP, REGON, otwarcie kont bankowych) itp.
  • Bezpłatne prawne doradztwo dla obsługiwanych przez spółkę Wspólnot Mieszkaniowych.
  • Elektroniczna obustronna stała forma kontaktu poprzez e-maile, e-kartotekę, forum itp.

Dla mieszkańców naszych nieruchomości oferujemy usługę e-kartoteki lokalu – aplikacji internetowej zintegrowanej z systemem komputerowym służącym do rozliczeń Wspólnot Mieszkaniowych. Użytkownik lokalu przy pomocy osobistego identyfikatora oraz hasła uzyskuje dostęp do własnej kartoteki, analizuje swe zobowiązania i wpłaty korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej. Przy powszechnym dostępie do Internetu zmniejszają się koszty i czas pozyskania tej informacji (przejazd do siedziby zarządcy, rozmowa telefoniczna, itp.). Ponadto informacja ta jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osobiste identyfikatory zbudowane są na podobieństwo naturalnie brzmiącego imienia i nazwiska np. jan.kowalski@zarzadca.pl. Dzięki temu użytkownik lokalu traktowany jest indywidualnie, a nie bezosobowo, jak jeden z tysięcy podobnych zapisów w bazie danych. Przeglądanie kartotek z dowolnego komputera można dodatkowo zabezpieczać według współczesnych standardów obowiązujących dzisiaj w Internecie. Wersja demonstracyjna systemu jest dostępna w Internecie pod adresem: https://www.e-kartoteka.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 lub 14 ust. 1 i 2 (w zależności od źródła danych) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) niniejszą informację podajemy w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Administrator danych Administratorem Twoich danych osobowych jest Locator sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-129) przy ul. Balonowej 39/7-8, NIP 899 24 71 622 , które: wykonują czynności określone w umowie spółki;zarządzają nieruchomościami;obsługują wspólnoty mieszkaniowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Balonowa 39/7-8, 54-129 Wrocław, na adres e-mail: locator@locator.wroclaw.pl  
Inspektor ochrony danych W Locator sp. z o.o. wyznaczono Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Balonowa 39/7-8, 54-129 Wrocław, na adres e-mail: locator@locator.wroclaw.pl  
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych  osobowych Twoje dane osobowe w szczególności będziemy przetwarzać w celu: realizacji obowiązków wynikających z czynności zarządzania nieruchomością wspólną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych, w szczególności dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;niezbędnym do działań związanych z usunięciem awarii i usterek, a także udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, skargi, wnioski oraz do kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych osobowych Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres przewidziany prawem.
Odbiorcy danych  osobowych Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz inne podmioty, które mają uzasadniony interes prawny, bądź podstawę do udostępnienia im danych osobowych.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: prawo dostępu do Twoich danych osobowych;prawo żądania sprostowania  Twoich danych osobowych;prawo żądania usunięcia  Twoich danych osobowych;prawo żądania ograniczenia przetwarzania  Twoich danych osobowych;prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych;prawo do wycofania zgody, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Możliwość realizacji powyższych praw i ich zakres jest uzależniony od podstawy przetwarzania oraz obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej). W przypadku skorzystania z powyższych praw, poinformujemy Cię o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
Prawo wycofania zgody Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę,  skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych niezgodnie z prawem.
Wymóg podania danych osobowych Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, wówczas podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa podania Twoich danych może uniemożliwić nam, np. kontakt z Tobą lub wykonanie usługi. Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem jej zawarcia. Jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa, wówczas, wówczas podanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.