Ładowanie…

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

Firma specjalizuje się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.
Sprawdź ofertę

Księgowość

Księgowość


Zakres usług obejmujących księgowość:

 • prowadzenie Ksiąg bądź ewidencji pozaksięgowych w sposób przewidziany w Ustawie o rachunkowości
 • prowadzenie pełnej dokumentacji księgowej oraz kadrowej:
  • ustalanie każdego miesiąca wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
  • sporządzanie i przesyłanie do właściwego oddziału ZUS odpowiednich deklaracji rejestrujących i wyrejestrowywujących z ubezpieczenia społecznego pracowników,
  • sporządzanie w imieniu Wspólnoty przelewów tytułem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • przygotowywanie list płac dla pracowników wspólnoty,
  • przygotowywanie i przesyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT dotyczących osób związanych ze wspólnotą stosunkiem prawnym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, każdorazowo, gdy obowiązujące przepisy prawa nakładają na wspólnotę taki obowiązek,
  • przygotowywanie w imieniu wspólnoty druków przelewów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które uzyskują od wspólnoty przychody na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło,
  • przygotowywania rocznych deklaracji podatkowych osób związanych ze wspólnotą umową o pracę, umową o dzieło lub umową zlecenia, zawsze gdy prawo nakłada na wspólnotę obowiązek sporządzenia takich deklaracji;
 • prowadzenie księgowości oraz ewidencji pozaksięgowych,
 • windykacja należności oraz doradztwo prawne,
 • prowadzenie rozliczeń z urzędami skarbowymi oraz ZUS,
 • sporządzanie budżetu wspólnoty (planu gospodarczego) wg ustaleń Zarządu oraz kontrola jego wykonania,
 • sporządzanie rozliczeń oraz raportów finansowych zgodnie z wymaganiami Zarządów wspólnot,
 • doradztwo w zakresie finansowania działalności wspólnoty.

Działania windykacyjne – Stosowane metody windykacji:

1. Windykacja przedsądowa:
– monitoring należności poprzez wysyłanie zawiadomień o braku bieżących opłat,
– wysyłanie wezwań do zapłaty, ostatecznych wezwań do zapłaty i przedsądowych wezwań do zapłaty,

2. Windykacja sądowa i egzekucyjna:
– prowadzenie spraw o zapłatę na drodze postępowania sądowego,
– kierowanie spraw na drogę postępowania egzekucyjnego po uzyskaniu tytułu wykonawczego,